Stadgar

Ladda ner stadgar som pdf (öppnas som ny sida)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn
Föreningens namn är Kreativa Feminister Uppsala.

2 § Ändamål
Kreativa Feminister Uppsala är en ideell förening. Föreningens syfte är att genom olika kreativa aktiviteter skapa mötesplatser för kvinnor, transpersoner och icke-binära feminister. Utöver mötesplatser vill föreningen även synliggöra dessa personers kreativa förmåga och på så sätt gynna det lokala kulturlivet.

3 § Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Uppsala.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, styrelsemöte samt medlemsmöte. Samtliga beslut ska medlemmarna få ta del av inom 2 veckor.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Ordförande och kassör kan teckna var för sig, men endast under förutsättning av medgivande givits av minst 4 styrelsemedlemmar inför varje enskilt tecknande.

6 § Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1 oktober – 30 september.

7 § Ändringar i stadgar
Ändringar i föreningens stadgar kan endast godkännas efter ett beslut på ett årsmöte eller ett medlemsmöte. Detta sker genom röstning där minst tre fjärdedelar av rösterna krävs för att genomföra beslutet om ändring. Förslag på ändringar kan lämnas in av både medlemmar och styrelse. Förslagen ska lämnas in minst 1 vecka innan årsmötet eller medlemsmötet där man önskar diskutera förslaget.

8 § Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska ske vid ett årsmöte. I det fall föreningen har tillgångar ska dessa gå till ideella föreningar och ändamål som röstas fram vid detta beslut. 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

9 § Medlemskap i föreningen
Medlemskapet i Kreativa Feminister Uppsala är gratis. För att bli medlem krävs att personen som ansöker om medlemskap identifierar sig som kvinna, transperson eller icke-binär. Utöver detta krav behöver personen identifiera sig som feminist samt ha ett intresse inom skapande, kreativitet och feministiska arrangemang. 

10 § Uteslutning
En medlem kan förlora sitt medlemskap och bli utesluten ur föreningen om medlemmen skadar föreningens ändamål och/eller intresse. Det är styrelsens uppgift att rösta och besluta om uteslutning. Vid denna röstning måste en majoritet av styrelsen rösta för uteslutning för att beslutet ska gälla.

Medlemmen får dock inte uteslutas utan att denne först har fått ta del av de omständigheter som ligger till grund för frågan om uteslutning. Beslut om uteslutning av medlemmen får inte heller tas utan att medlemmen först har fått möjlighet att yttra sig om detta. Det är upp till styrelsen att i varje enskilt fall bestämma hur lång tid den berörda medlemmen har på sig att yttra sig om sitt ärende, men det måste alltid vara minst 7 dagar. Efter att beslut har fattats måste medlemmen informeras om huruvida hen får behålla sitt medlemskap inom 2 dagar.

11 § Utträde
Om en medlem vill lämna Kreativa Feminister Uppsala ska hen meddela detta skriftligt till medlemsansvarig. Medlemsansvarig ansvarar för att radera medlemmens personuppgifter ur medlemsregistret.

12 § Styrelsens uppbyggnad
Styrelsen består av minst 3 personer; en ordförande, sekreterare och kassör. Antalet personer i styrelsen ska, om möjligt, vara ett ojämnt antal för att underlätta vid röstning. 

13 § Styrelsens arbetsår
Styrelsens arbetsår är från årsmötet i september/oktober till nästkommande årsmöte året därpå.

14 § Styrelsens arbete
Styrelsens uppgift är att leda Kreativa Feminister Uppsalas arbete och genomföra de beslut som tas vid årsmöte, styrelsemöte och medlemsmöte. Styrelsen är ansvarig att föreningens ekonomi sköts och redovisas. Styrelsen uppgift är också att löpande informera om föreningens beslut och kommande aktiviteter. Beslut om att godkänna medlemmar och utesluta medlemmar är styrelsens ansvar.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till revisorn 1 månad före årsmötet. Ordförande har det yttersta ansvaret för att detta ska ske.

MÖTEN OCH BESLUT

15 § Kallelser och möten
Kallelser och inbjudan till möten skickas skriftligen till medlemmarna. Protokoll från medlems- och årsmöte ska finnas tillgängliga för medlemmarna inom 2 veckor från mötets datum. Ordförande och sekreterare till möten väljs i start av varje enskilt möte. Frågor till dagordningen ska anmälas skriftligt till ordförande senast 1 vecka före mötet. Ordföranden meddelar så snart som möjligt medlemmen om frågan kommer att diskuteras under det kommande mötet. Övriga frågor som inte är anmälda i förväg tas upp i mån av tid.

16 § Rösträtt
Alla som är medlemmar i Kreativa Feminister Uppsala har rösträtt. Rösträtten är personlig men kan ges till ett ombud om medlemmen i fråga inte kan närvara vid röstningen. Om ett ombud används måste hen ha en fullmakt som intygar detta.

17 § Beslut och omröstning
Styrelsen för Kreativa Feminister Uppsala är föreningens högst beslutande organ. Beslut får även tas vid medlemsmöte. Röstningen sker antingen öppet eller slutet baserat på vad som bestäms vid mötets början. Som huvudregel avgörs beslut genom enkel majoritet. Om två förslag får lika många röster så avgörs det genom lottning.

18 § Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år i september eller oktober. Kallelse ska skickas till föreningens medlemmar senast 2 veckor före mötet. Protokoll och övriga handlingar (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, förvaltningsberättelse och revisorsberättelse) ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före årsmöte.

19 § Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd, en sammanställning av hur många som är röstberättigade, för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
 5. Frågan om årsmötet meddelats på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Presentation och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelse för räkenskaps- och verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 11. Val av:
 12. Ordförande för tid av 1 år.
 13. Övriga styrelseledamöter och suppleanter för tid av 1 år.
 14. Revisor för tid av 1 år.
 15. Valberedning för tid av 1 år.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (minst två veckor innan årsmöte).
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

FÖRENINGENS REVISOR OCH VALBEREDNING

20 § Föreningens revisor
Vid årsmötet ska revisor väljas för det kommande verksamhetsåret. Revisorns roll är granska styrelsens arbete och föreningens ekonomi inför årsredovisningen och sammanställa det i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande årsmöte. Av revisionsberättelsen ska framgå huruvida styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte. Ansvarsfrihet beviljas som huvudregel när medlemmarna anser att styrelsen arbetat korrekt och i enlighet med styrdokumenten. Motsatsvis så innebär en nekad ansvarsfrihet att medlemmarna inte är nöjda med styrelsens arbete, exempelvis genom misstanke att arbetet inte skötts lagligt eller att viktiga uppgifter åsidosatts.

21 § Föreningens valberedning
Vid årsmötet ska valberedning väljas för det kommande verksamhetsåret. Valberedningen ska bestå av ett ojämnt antal personer och bestå av minst 1 person. Valberedningens uppdrag är att lägga fram förslag på personer som kan kandidera till revisor, styrelse och valberedning till nästkommande verksamhetsår.

Stadgarna antogs på medlemsmötet den 26/2 2019.